Användarregler för de meröppna biblioteken 

1. Vad är ett meröppet bibliotek 

Med meröppet bibliotek avses ett bibliotek du kan besöka också då personalen inte är på plats. Meröppettiderna varierar mellan biblioteken.  

2. Vad kan man göra under meröppettiderna 

Då biblioteket är meröppet kan du låna och återlämna material, hämta dina egna reservationer, läsa tidningar, studera, jobba eller tillbringa tid på biblioteket. 

Du kan använda bibliotekets material och trådlösa nätverk samt en del av utrymmena beroende på bibliotek. Det kan också finnas andra tjänster tillgängliga, som kunddatorerna.

3. Vad kan man inte göra under meröppettiderna 

Under meröppettiden kan du inte använda tjänster som kräver personal.

Under meröppettiderna är det inte tillåtet att ordna allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som avses i lagen om sammankomster (530/1999), om man inte har kommit överens om detta med biblioteket.

4. Att registrera sig som kund i det meröppna biblioteket  

För att kunna använda det meröppna biblioteket bör du ha ett giltigt Helmet-bibliotekskort med registrerad rätt att använda det meröppna biblioteket. 

Kunder som fyllt 15 år kan registrera sig som användare av det meröppna biblioteket. Vårdnadshavaren eller den förordnade intressebevakaren kan ge sitt samtycke till att kunder under 15 år använder det meröppna biblioteket på egen hand.

Du kan registrera din rätt att använda det meröppna biblioteket, eller ge ditt samtycke till att ett barn under 15 år använder det, genom att personligen besöka ett Helmet-bibliotek. Samtycket kan tas tillbaka på samma sätt.    

5. Logga in 

Under meröppettiden kommer du in med bibliotekskort och pin-kod. Varje användare ska logga in personligen. Försäkra dig om att ingen annan kommer in på samma gång som du utan att logga in sig. Undantaget är barn under 15 år som besöker biblioteket i en vuxens sällskap och på dennes ansvar.  

6. Ansvar och skyldigheter 

Varje användare är skyldig att se till att det är snyggt, trivsamt och tryggt i biblioteket. 

Enligt lagen om allmänna bibliotek (1492/2016) ska den som använder ett bibliotek uppträda korrekt i biblioteket och hantera bibliotekets material och övrig egendom på ett varsamt sätt. Biblioteket är en allmän plats, där man tillämpar ordningslagen (612/2003). Enligt ordningslagen är bland annat följande förbjudet i biblioteket: 

- användning av berusningsmedel 

- att störa den allmänna ordningen t.ex. genom att föra oljud 

- att hota en annan person antingen fysiskt eller verbalt. 

Användaren är skyldig att ersätta eventuella materiella skador hen har orsakat. På skadorna tillämpas användarreglerna för Helmet-biblioteken, lagen om allmänna bibliotek (1492/2016) och skadeståndslagen (412/1974).  

Användaren är ansvarig för material som är registrerat på bibliotekskortet. Om det blir problem vid utlåning eller återlämning är användaren skyldig att reda ut saken med personalen utan dröjsmål.  

Användaren bör lämna biblioteket genast när meröppettiden slutar och biblioteket stängs. Att bli kvar i lokalerna gör att larmet utlöses. Biblioteket fakturerar användaren som utlöst larmet. 

7. Användningsförbud 

Om du bryter mot användarreglerna eller ordningslagen under meröppettiden kan det leda till ett tillfälligt, högst 30 dagar långt användningsförbud. Förbudet kan gälla all användning av biblioteket eller enbart användning av det meröppna biblioteket, beroende på förseelsens omfattning och natur.    

8. Övervakning av lokalerna och säkerhet 

Övervakningen av lokalerna sker genom passerkontroll och kameraövervakning. Passerkontrollen och kameraövervakningen utgör ett personregister som avses i dataskyddslagen (1050/2018). Varje stad har ett eget register och de uppdaterade registerbeskrivningarna finns till påseende på städernas webbsidor.

9. Nödsituationer 

Instruktioner för nödsituationer och evakueringsinformation finns i bibliotekets utrymmen. Användaren bör bekanta sig med dem.

Jag har noggrant tagit del av ovanstående användarregler  

__________________________________________ 

Jag ger barnet lov att använda det meröppna biblioteket på egen hand  

__________________________________________