Sök befrielse från att betala skulden i Helsingfors stadsbibliotek

Sök befrielse från att betala skulden i Helsingfors stadsbibliotek

Du kan ansöka om befrielse från eller en nedsättning av de avgifter biblioteket kräver dig på genom att göra en fritt formulerad ansökan.

Ur ansökan bör framgå den sökandes eller eventuell borgensmans namn, personbeteckning, adress och telefonnummer. Dessutom krävs uppgifter om det material och de avgifter biblioteket kräver in samt en redogörelse för vad som hänt och eventuella motiveringar för ansökan. Från fall till fall kan det krävas utredning över sökandes ekonomiska situation, arbetslöshet, sjukdom eller över andra omständigheter den sökande vill åberopa.

Vid brott och då kortet missbrukats bifogas till ansökan om befrielse en kopia av brottsanmälan samt av försäkringsbolagets beslut. Ifall stölden skett i skolan/ på arbetsplatsen bifogas rektors/arbetsgivarens utlåtande om hur förvaringen av personlig egendom är ordnad och vilka direktiv som getts.

Ansökan riktas till Helsingfors stadsbibliotek. Beslut om befrielse görs från fall till fall. Beslutet är beroende av omständigheterna och av övriga faktorer som inverkar på ärendet och är antingen befriande, delvis befriande eller ett avslag. Sökande får beslutet skriftligen.

Tilläggsinformation fås från huvudbibliotekets inkassoavdelning, som sköter dessa ärenden.
Tel. 09 31085307 

Ansökan om befrielse skickas till följande adress:

Helsingfors stads registratorskontor                       
Stadsbibliotek
PB 10
00099 HELSINGFORS STAD

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi
I E-postens fält för ämne skriv först KIR och sedan ämnet