HelMet-bibliotekens låneregler

Helmet är en förkortning av Helsinki Metropolitan Area Libraries. Helmet är Esbos, Helsingfors, Grankullas och Vandas gemensamma bibliotekstjänst. Helmet-biblioteken har ett gemensamt kundregister och bibliotekssystem.

Helmet-biblioteken är öppna för alla. Deras samlingar, tjänster och rum kan användas av alla som följer bibliotekets låneregler. Du i din tur ansvarar för att på ett ändamålsenligt sätt använda dig av bibliotekets samlingar, apparatur och rum.

Då du får ditt bibliotekskort (ett personnummer i bibliotekssystemet) eller samtycker till att vara ansvarig person förbinder du dig att följa dessa låneregler och de ändringar som görs i reglerna. De gällande lånereglerna samt särskilda instruktioner och regler angående bibliotekens apparatur och rätten att använda den hittar du på adressen www.helmet.fi  Info Kund på biblioteket.
 

Bibliotekskort och pin-kod

Bibliotekskortet är ett kort eller ett personnummer i något annat format som godkänts av biblioteket (härefter används i texten bibliotekskort istället för personnummer).

Ett personligt bibliotekskort, lånerätt och en pin-kod kan du få i alla Helmet-bibliotek eller i bokbussen. Du får kortet genom att uppge din adress och visa ett giltigt identitetsbevis som biblioteket kan godkänna. Identitetsbeviset ska vara försett med foto och din personbeteckning. För att beviljas bibliotekskort ska man ha en adress i Finland. Det första bibliotekskortet är gratis. Den som inte har finländsk personbeteckning beviljas bibliotekskort för ett år i gången.

Barn under 15 år beviljas bibliotekskort då målsman eller en myndig ansvarig person ger sitt samtycke. Den ansvariga personen ansvarar för det material som lånats med under 15-åringens bibliotekskort.  Den som förlorar sin lånerätt kan inte fungera som ansvarig person.

Daghem, skolor och andra inrättningar och samfund beviljas bibliotekskort för ett år i sänder. För detta krävs skriftligt samtycke av en myndig ansvarig person. Den ansvariga personen ansvarar för det material som lånats med inrättningens eller samfundets bibliotekskort.

Bibliotekskortet är personligt. Du ansvarar för det material som lånats med ditt bibliotekskort. För att förhindra att bibliotekskortet missbrukas kan du be att personalen vid lånedisken alltid ber om att få se ditt identitetskort. Då man använder låneautomaten krävs alltid pin-koden som identifiering.  I fråga om inrättningar och samfund kan inrättningens eller samfundets personal använda bibliotekskortet med den ansvariga personens samtycke.

Meddela genast om du förlorat ditt bibliotekskort. Detta gäller också för den som fungerar som ansvarig person. Då biblioteket är stängt kan du lämna ett meddelande om att bibliotekskortet försvunnit i vår telefonsvarare eller ringa till telefonnumret (09) 310 85309. Då du anmält att du tappat dit kort ansvarar du inte länge för det material som lånats med det försvunna kortet. Alla bibliotekskort som anmäls försvunna tas ur bruk.

Utöver bibliotekskortet behöver du en pin-kod då du använder bibliotekets webbtjänst, låneautomater eller kunddatorer. Pin-koden får du på biblioteket eller i bokbussen då du uppvisar ett giltigt identitetsbevis som biblioteket godkänner.  Pin-koder ges inte via e-post eller per telefon.

Kom ihåg att uppdatera dina kontaktuppgifter. Meddela genast biblioteket om du byter adress, e-postadress eller byter namn. Du kan kontrollera dina kontaktuppgifter genom att logga in på Dina uppgifter på adressen www.helmet.fi.

Förhållandet mellan biblioteket och kunden är konfidentiellt. Biblioteket ansvarar för att kundregistret är korrekt. Uppgifterna om låntagaren och den ansvariga personens personuppgifter sparas i bibliotekets kundregister. Biblioteket ansvarar för att kundregistret överensstämmer med personuppgiftslagen. Enligt personuppgiftslagen har biblioteket rätt att registrera kundens personbeteckning. Registerbeskrivningen finns till påseende i biblioteken och på adressen www.helmet.fi  Info  Kund på biblioteket.

Du har rätt att kontrollera vilka uppgifter om dig som har registrerats i bibliotekets kundregister. För att få kontrollera uppgifterna måste du visa upp ett giltigt identitetsintyg som godkänns av biblioteket.  Om du är ansvarig för en person under 15 år har du rätt att få veta om hans eller hennes försenade lån och obetalda avgifter. Som ansvarig person för en inrättning eller ett samfund har du rätt att kontrollera deras uppgifter.

Att låna, returnera och förnya

Du kan ha högst 100 lån samtidigt, varav högst 5 konsolspel. Lånetiden är mellan 1 till 28 dygn.  Närmare information om lånetiderna finns i bilagan för låneregler.  Vid utlåning av filmer eller spel följer biblioteket de åldersgränser som det Nationella audiovisuella arkivet (KAVI) fastslagit för olika material.

Returnera dina lån senast på förfallodagen. Du kan returnera material till alla HelMet-bibliotek under deras öppettid. Om du vill kan du få ett kvitto på att du returnerat material.  En del bibliotek har en returlucka.  Det material som returneras via returluckan registreras som återlämnat följande vardag biblioteket är öppet.  Att returnera lån via returluckan sker på eget ansvar.

Du får en påminnelse om förfallodagen 2 dygn i förväg om du har en fungerande e-postadress i bibliotekets kundregister och valt e-posten som din kontaktadress. Du kan också välja att få påminnelsen som ett avgiftsbelagt sms-meddelande.

Du kan förnya dina lån fem (5) gånger i biblioteket, bokbussen eller genom att logga in på Dina uppgifter på adressen www.helmet.fi.  Du kan inte förnya ditt lån ifall materialet är reserverat eller du har förlorat din lånerätt. Det kan finnas restriktioner i förnyandet, t.ex. bestsellermaterial och de flesta föremål som utlånas på biblioteket förnyas inte.

Den första påminnelsen om försenat material sänds 14 dygn efter förfallodagen och den andra då 28 dygn gått från förfallodagen. Den första påminnelsen kan man också få per e-post. Bibliotekssystemet skickar också påminnelser om obetalda avgifter för att förhindra att skulden föråldras.

Du förlorar rätten att låna
- om dina lån är över 28 dygn försenade
- om du tappat bort eller skadat bibliotekets material
- om ditt skuldsaldo uppgår till eller överstiger beloppet som anges i bilagan för låneregler

Ett undantag till det ovannämnda är låntagarens skuldsanering. Om biblioteket har en fordran på en låntagare som beviljats skuldsanering och vars skuld till biblioteket ingår i betalningsprogrammet, får biblioteket inte kräva in skulden med följd att låntagaren fråntas sin lånerätt.

Du återfår din rätt att låna
- genom att returnera det försenade materialet
- genom att ersätta det förlorade eller skadade materialet
- genom att betala vad du är skyldig

Beroende på betalningssättet kan det räcka ca en vecka att få tillbaka lånerätten. Lånerätten återställs först sedan biblioteket registrerat betalningen i den egna bokföringen. Om indrivningen av avgiften överförts på ett inkassobolag, återställs lånerätten först då inkassobolaget betalat in avgiften på bibliotekets konto och biblioteket kontrollerat inbetalningen.


Att reservera material och fjärrlån

Du kan reservera material antingen på biblioteket eller genom att logga in på Dina egna uppgifter på adressen www.helmet.fi. Du kan ha högst 50 reservationer i kraft samtidigt.  Du får meddelande om att materialet finns att avhämta per brev, e-post eller så kan du beställa ett avgiftsbelagt sms-meddelande. Det kan finnas restriktioner i reserveringen av material.

Om du avhämtar material som du reserverat från ett bibliotek som har en självhämtningshylla så kan du skaffa ett alias, en pseudonym. Ditt alias får du vid bibliotekets lånedisk efter att ha visat upp ett giltigt identitetsbevis som biblioteket godkänner.  Därefter då du avhämtar boken så syns inte ditt namn på reservationslappen, utan ditt alias.

Material som inte finns i stadsbibliotekens samlingar kan beställas som fjärrlån från övriga bibliotek i Finland eller utomlands. Biblioteken beställer dock inte som fjärrlån material som finns tillgängliga i samlingarna i huvudstadsregionens vetenskapliga bibliotek eller specialbibliotek.

Avgifter

Att använda biblioteket är för det mesta gratis. För material som återlämnas eller förnyas efter förfallodagen och för vissa specialtjänster uppbärs ändå en avgift. Förseningsavgiften uppbärs för alla kalenderdagar, räknat från förfallodagen upp till maximibeloppet. För material från barn- och ungdomsavdelningen uppbärs inte förseningsavgift. Förseningsavgift uppbärs också i sådana fall då du inte lyckats förnya lånet på grund av ett tillfälligt internetavbrott eller något annat tekniskt fel. Bibliotekets viktigaste avgifter finns i bilagan för låneregler.

Om du skadar eller tappar bort biblioteks egendom måste du ersätta det. Instruktioner för hur man gör finns i bilagan för lånereglerna.  Observera att biblioteket inte ersätter de skador som det material du lånat orsakat din utrustning och inte heller de skador som bibliotekets utrustning orsakar en tredje part.

Biblioteket använder ett inkassobolag för att driva in sina fordringar. Biblioteksystemet överför fordringarna till det inkassobolag som ifrågavarande stadsbibliotek använder efter ca 60 dygn räknat från förfallodagen. Indrivningen gäller material som lånats av personer fyllda 18 år. Mera om indrivningen hittar du i bilagan för låneregler.


Att förlora sin nyttjanderätt

En kund kan förlora nyttjanderätten till biblioteket för en viss tid om han eller hon trots förbud uppfört sig störande mot personalen eller övriga kunder. Tiden kunden är avstängd från biblioteket kan vara från ett dygn till tre månader. Beslut om att avstänga en kund fattas av biblioteksdirektören eller av en medlem av bibliotekspersonalen, som fått fullmakt till detta av bilioteksdirektören. Innan en kund avstängs ska han ges möjlighet att bli hörd. I lindriga fall meddelas kunden om avstängningen muntligen och i övrigt skriftligt. Förbudet skall antecknas i bibliotekets kundregister och anteckningen avlägsnas då kunden återfått sin nyttjanderätt.

Lånereglernas tillämpning och giltighetstid

Dessa låneregler tillämpas av stadsbiblioteken i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda sedan de ifrågavarande städernas bibliotek godkänt dem. För att ändra reglerna krävs samstämmiga beslut av de fyra stadsbiblioteken. I bokbussarna, anstaltsbiblioteken och bibliotekens hemservice följs dessa regler i tillämpliga delar.

Dessa regler upphäver de tidigare lånereglerna, som fastställdes den 1.3.2010. Reglerna träder i kraft den 1.4.2014 och gäller tillsvidare. Uppsägningstiden är sex (6) månader.Lånetider och avgifter
Regler för användning av kunddatorerna