Projektet om servicekoncept för digitala medier leder mot en smidig och jämlik åtkomst till de allmänna bibliotekens e-material  

För tillfället har finländare ojämlika utgångspunkter beroende på hemkommun vad gäller åtkomsten till digitala medier, till exempel e-böcker, digitala ljudböcker och digitala tidningar och tidskrifter, via de allmänna biblioteken. Nu tar projektet om servicekoncept för digitala medier itu med denna stora fråga som berör de allmänna biblioteken i hela landet.  Inom projekthelheten, som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och leds av Helsingfors stadsbibliotek, utreds utgångspunkterna för ett digitalt servicekoncept och genomförs användarorienterade försök. Projektet pågår fram till maj 2021. 

Projektet om servicekoncept för digitala medier fokuserar på utredningsarbete och experiment, på basis av vilka man framskrider mot ett bredare mål: en hindersfri åtkomst till den nationella digitala samlingen för kunderna vid alla allmänna bibliotek, utan att glömma de specialbehov som finns i olika regioner och inom olika användargrupper. 
 
För närvarande varierar biblioteksanvändarnas situationer betydligt beroende på var i landet de är bosatta, vilket beror på flera olika orsaker.  Olika kommuner och biblioteksnätverk har mycket olika digitala samlingar. Enligt lag ansvarar kommunen för införskaffandet av samlingen och serviceplattformarna, men samtidigt är biblioteksnätverk som omfattar flera kommuner frivilliga sammanslutningar. 
  
Biblioteken använder många olika plattformstjänster, vilket gör att både kundernas och personalens kundupplevelse är komplicerad och rörig. Bibliotekens kunder och personal måste identifiera i vilka tjänster de olika innehållen finns och använda flera tekniska lösningar, vilket försämrar de digitala bibliotekstjänsternas användbarhet och jämlika åtkomst. Dessutom råder en brokig praxis i fråga om licensavgifter och royalties för upphovsrätt för digitala innehåll. Inom projektet vill man hitta gemensamma modeller som underlättar åtkomsten till materialen och beaktar alla parters intressen.
   
Utredningsarbetet består av följande parallella helheter: kartläggning av den tekniska arkitektur och klienthantering som behövs; helheter gällande upphovsrätt, samlingsriktlinjer och informationsförvaltning samt lösningar för produktion, organisering och finansiering. Utöver detta testas olika serviceplattformars lämplighet för ett gemensamt servicekoncept. Som resultat förväntas även rekommendationer som stöder konkurrensutsättningen och den tekniska utvecklingen av en serviceplattform samt fortsatta planer framför allt med tanke på samarbetet.  

Användarperspektivet står i centrum för både projekthelhetens målsättningar och genomförandet av dem. Användarperspektivet beträffande användbarheten och innehållsutbudet utreds på olika orter och genom enkäter. Man vill även att servicekonceptet ska inkluderas i servicemiljön Finna.   

Projektet har många samarbetspartner och intressegrupper, till exempel aktörer inom förlagsbranschen, kommunerna i Finland, Finlands nationalbibliotek och ekosystemet Finna, Celia, de allmänna bibliotekens nationella utvecklingstjänster, producenter av utrednings- och konsulttjänster samt andra aktörer inom helheterna gällande licenser och informationsförvaltning.  

”Projektet för digitala medier är ett stort steg mot en jämlikare och mångsidigare åtkomst till kulturinnehållet på allmänna bibliotek runt om i Finland”, säger Virva Nousiainen-Hiiri, chef för biblioteksnätets gemensamma tjänster i Helsingfors stadsbibliotek.  

Foto: Maarit Hohteri