Helsingfors stadsbiblioteks riktlinjer för samlingar 

Lagen om allmänna bibliotek samt Helsingfors stads strategi och värdegrund utgör grunden för Helsingfors stadsbiblioteks samlingsarbete. Målsättningen är att skapa en mångsidig och mångstämmig samling där både den stora efterfrågan på boknyheter och erbjudande av verk av små förlag och nya författare till bibliotekets kunder beaktas.

Helsingfors stadsbibliotek är en del av biblioteksnätverket för de allmänna biblioteken i huvudstadsregionen. Kunderna kan använda material från biblioteken i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla med ett och samma bibliotekskort.

Urval 

Helsingfors stadsbibliotek har en gemensam flytande samling, och biblioteksmaterialet väljs ut centraliserat i urvalsgrupper som består av bibliotekspersonal. Urvalsgrupperna är indelade enligt bland annat följande principer: språk, målgrupp (barn/vuxna) och typ av material.

Biblioteket bedriver sin verksamhet på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt och inom ramen för sitt tilldelade materialanslag. Biblioteket konkurrensutsätter upphandlingarna, och de anskaffningarna görs hos utvalda avtalsleverantörer. En liten del av materialet köps genom direktupphandling. Materialanslagen fördelas årligen mellan olika materialkategorier, och i fördelningen fäster man uppmärksamhet vid bland annat antalet lån av materialet och stadens befolkningsunderlag.  

Kunderna har möjlighet att lämna in anskaffningsförslag och skänka material till biblioteket. Det är ändå alltid biblioteket som beslutar om nyanskaffningar till samlingen eller om att ta emot donationer. Bibliotekets anskaffningar fokuserar på nytt material.  

Biblioteksmaterialet flyter enligt kundernas behov 

Helsingfors stadsbibliotek har en gemensam flytande samling. I praktiken innebär en flytande samling att bibliotekens bestånd inte har något hembibliotek, utan materialet rör sig mellan olika bibliotek enligt kundernas behov och användning. Den flytande samlingen bygger på ett AI-baserat logistiksystem som kan skicka biblioteksmaterial till de platser där det behövs allra mest. Det material, för vilket det inte finns plats eller som inte efterfrågas, lagras på ett materialhotell i Böle, varifrån det rör sig till olika bibliotek enligt bibliotekens behov och kundernas reservationer.

Tack vare det flytande beståndet uppnås lokal variation i samlingarna. Kunderna påverkar även innehållet i ett enskilt biblioteks bestånd när de lånar material. Kunderna kan avgiftsfritt reservera det material de behöver till valfritt bibliotek. Samlingen förnyas, och biblioteken bedömer materialets skick och användning kontinuerligt.

Avskrivning och lagring av material

Material avskrivs från samlingarna på grund av minskad efterfrågan, slitage eller föråldrat innehåll. Bibliotekets logistiksystem producerar data till stöd för samlingshanteringen. Det avskrivna materialet säljs till kunder, skänks eller återvinns. 

En del av det fysiska materialet lagras i Helmet-boklagret i Böle eller Helmet-musiklagret i Dickursby. Syftet med Helmet-bibliotekens gemensamma lagring är att hålla tillgängligt material som är kulturellt viktigt och nödvändigt med tanke på användning. Material lagras även i lagerbiblioteket i Kuopio, där det finns tillgängligt via fjärrservice. 

Allt mer digitalt material i bibliotekens materialutbud 

Helsingfors stadsbibliotek tillhandahåller sina kunder avgiftsfritt digitalt material: tidskrifter, ljudböcker och böcker. Det finns många typer av digitala tjänster, både enskilda verk och större tjänstehelheter. Biblioteket anskaffar dem enligt det tillgängliga utbudet. I samband med anskaffning av digitala material bedöms utbudets inverkan på anskaffningen av tryckt material. Biblioteket erbjuder kunderna alternativ och kunden väljer det format som passar honom eller henne. Digitala material anskaffas i samarbete med andra Helmet-bibliotek, men också i nationellt samarbete. Syftet är att erbjuda kunderna ett materialurval av hög kvalitet på ett ekonomiskt sätt. 

Kundernas delaktighet i samlingsarbetet utvecklas 

Biblioteket är en basservice för stadsborna och biblioteket vill utveckla sina samlingar i enlighet med kundernas behov och önskemål. Att delaktiggöra kunderna i samlingsarbetet är viktigt, och sätten att främja delaktigheten utvecklas och genomförs tillsammans med stadsborna. I fråga om studiematerial, såsom de vanligaste kursböckerna, anskaffas det endast för det allmänna bibliotekets behov.