Mitä lukea, kun ei tiedä mitään humanistisista tieteistä

Mitä lukea, kun ei tiedä mitään -sarjassa eri alojen ammattilaiset antavat lukuvinkkejä oman alansa kirjallisuudesta. Tällä kertaa kirjavinkkejä saadaan humanistisista tieteistä, kuten teologiasta, antropologiasta ja kulttuurien tutkimuksesta. 

Mitä lukea sellaisesta aiheesta, josta ei tiedä mitään? Aloittelijan voi joskus olla vaikea keksiä, mistä uuteen asiaan tutustuminen kannattaa aloittaa. Siksi päätimme kysyä eri alojen ammattilaisilta, mitä oman alansa kirjoja he suosittelisivat aloittelijalle. Kirjavinkkejä ei ole tarkoitettu ensisijaisesti aiheen opiskeluun vaan enemmänkin yleissivistyksen kartoitukseen. Tässä seitsemänosaisessa vinkkisarjassa jaamme näitä suosituksia.

Humanistiset tieteet ovat niitä tieteen aloja, joissa tutkitaan ihmisen toiminnan eri puolia. Myös moni vinkkisarjan muissa osissa esitelty ala lasketaan humanistiseksi alaksi, mutta tähän osaan olemme koonneet tieteen parissa työskentelevien henkilöiden vinkkejä. Näiden vinkkien avulla voit tutustua muun muassa teologiaan, saamelaisuuden tutkimukseen, yhteiskunnalliseen filosofiaan ja folkloristiikkaan. 

Vinkkisarja on saanut inspiraation Helmet-lukuhaasteen 2017 haastekohdasta 48. Kirja aiheesta, josta tiedät hyvin vähän. Kiitämme kaikkia kirjavinkkejä jakaneita.

Kirjavinkit

Teologia, katolinen kirkko

Simo Heininen: Ihmistä suurempi - paaviuden historia
Paavi johtaa maailman suurinta yhteisöä, katolista kirkkoa, ja on samalla eliniäksi valittu monarkki. Hänellä sanotaan olevan eniten valtaa maailmassa. Pietarista nykyiseen paaviin katolista kirkkoa on ehtinyt johtaa 265 paavia. Joukkoon mahtuu pyhimyksiä ja marttyyreja, mutta myös lurjuksia ja konnia. Tämä kirja kertoo Euroopan ja koko maailman kohtaloihin vaikuttaneen paaviuden historian. Kirja tuo esiin ne yhteydet, joita Pohjoismailla ja erityisesti Suomella on paavinistuimeen. (BTJ)

Kulttuurientutkimus

Jaana Kouri: Askel kulttuurien tutkimukseen
Teos johdattaa kulttuurien tutkimuksen teorioihin, menetelmiin ja kysymisen tapoihin. Se tutustuttaa lukijan siihen, miten tutkimusta tehdään, miten valittuja aineistoja tulkitaan ja voitaisiinko asioista ajatella myös toisin. Kirja esittelee erityisesti turkulaista kulttuurien tutkimusta ja sen ajankohtaisia aiheita. Kirjoittajina on yli kolmekymmentä folkloristiikan, kansantieteen ja uskontotieteen tutkijaa Turun yliopistosta. (BTJ)

Saamelaisuuden tutkimus

Sanna Valkonen: Poliittinen saamelaisuus
Poliittinen saamelaisuus on käänteentekevä tutkimus saamelaisista alkuperäiskansana jälkikolonialismin aikakaudella. Rohkea teos haastaa perinteiset käsitykset kansoista ja kulttuureista näyttäen niiden poliittisen luonteen. Valkonen vie lukijan vallan ja etnisyyden kerroksiin avaten uusia mahdollisuuksia ymmärtää saamelaisuutta. Kirja pureutuu totuttuihin saamelaiskäsityksiin, saamelaispolitiikkaan, saamelaisena olemisen ehtoihin sekä yksilöllisiin kokemuksiin saamelaisuudesta tuoden myös ruumiillisuuden tutkimukselliseen keskiöön. - - Poliittinen saamelaisuus on kattava esitys saamelaisuuden eri ulottuvuuksista ja se on kirjoitettu kaikille niille, joita saamelaisuus, etnisyys ja valta askarruttavat. (BTJ)

Antropologia

Thomas Hylland Eriksen: Toista maata? Johdatus antropologiaan (Small places, large issues: an introduction to social and cultural anthropology)
Toista maata asettaa antropologian joskus etäisiltäkin tuntuvat ilmiöt yhteyteen uusien ja tuttujen sosiaalisten ilmiöiden kanssa. Teos tarjoaa laajan katsauksen antropologian keskeisiin tutkimusalueisiin: sukulaisuuteen, talouteen, politiikkaan, uskontoon ja tietojärjestelmiin. Tarkastelun kohteena ovat niin Etelä-Sudanin nuerit, Trobriand-saaret Melanesiassa kuin internetin, siirtolaisuuden, globalisaation ja etnisyyden kaltaiset nykymaailman ilmiötkin. Teos on kattava esittely antropologiasta ja sen nykykeskustelusta. 

Mary Douglas: Puhtaus ja vaara
Lika on ainetta väärässä paikassa. Kastike on kyllin puhdasta syötäväksi, mutta paidalle tipahtaessaan se muuttuu liaksi. Tunnettu kulttuuriantropologi Mary Douglas osoittaa kirjassaan, että ihmisyhteisöt tarvitsevat erilaisia rituaaleja ja rajanvetoja. Puhtaan ja lian erottaminen on vain yksi esimerkki tällaisista kulttuurisista jäsennyksistä, joita ihmisyhteisöissä vallitsee, olipa sitten kyse 'meistä' tai 'muista'. Puhtaus ja vaara on antropologian klassikko, joka avautuu jokaiselle kulttuurisista tavoistamme kiinnostuneelle. Sen aiheet koskettavat niin tavaroitumista, sukupuolijärjestelmiä kuin yhteisöllisyyttäkin. Douglasin teoksessa antropologiset esimerkit ja kulttuurihistorialliset yhteenvedot kutoutuvat havainnolliseksi ja yleissivistäväksi esitykseksi. (Vastapaino)

Yhteiskuntatieteiden filosofia

Daniel Kahneman:  Ajattelu, nopeasti ja hitaasti (Thinking fast and slow)  
Taloustieteen Nobelin palkinnon saaneen psykologin Daniel Kahnemanin työ on vaikuttanut ratkaisevalla tavalla siihen, että taloustieteessä ja muuallakin vallalla olleesta rationaalisen päättämisen ja arvioinnin ajatuksesta on luovuttu. Teoksessa Kahneman esittelee ajatteluamme ja käyttäytymistämme ohjaavat kaksi järjestelmää, nopean ja hitaan, ja niistä syntyneet monet puutteet ja vinoutumat: tappion välttelyn ja liiallisen itsevarmuuden, tulevan onnellisuuden ennustamisen vaikeuden, kehystämisen riskit kotona ja työssä ja kognitiivisten vinoutumien syvälliset vaikutukset seuraavan loman suunnittelusta pörssikauppaan. (BTJ)

Sosiologia

Peter L. Berger ja Thomas Luckmann: Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen: tiedonsosiologinen tutkielma (The social construction of reality)
Berger ja Luckmann tarkastelevat yhteiskuntaa ihmisen sisäisen ja ulkoisen todellisuuden kialektiikkana ja vuorovaikutuksena. Teos käsittelee ihmisen jokapäiväisen elämän perusrakenteita, sosiaalista vuorovaikutusta, kieltä ja arkielämän tietoa. Kirjoittajien analyyseilla instituutioista, legitimaatiosta ja sosialisaatiosta on ollut huomattava merkitys yhteiskunta- ja kasvatustieteille, historialle sekä sosiaaliantropologialle. (Gaudeamus)

Sukupuolentutkimus

Evelyn Fox Keller: Tieteen sisarpuoli
Miksi objektiivisuutta ja järkeä kuvataan maskuliinisina ja subjektiivisuutta ja tunteellisuutta feminiinisinä piirteinä? Miten nämä lähtökohdat vaikuttavat tieteellisen tutkimuksen menetelmiin ja päämääriin? Tässä uraauurtavassa teoksessa syvennytään ei-sukupuolitetun tieteen mahdollisuuksiin ja olosuhteisiin, jotka voisivat tehdä siitä mahdollista. 

Kulttuuriperintö

Mitä on kulttuuriperintö?
Mikä yhdistää Englannin kartanoita, inkerinsuomalaisia ja Kiikoisten purpuria? Miksi jokin rakennus, tapa tai tarina säilyy tuleville polville, joku toinen taas unohdetaan? Kenellä on valta valita jokin menneisyyden jälki säilyttämisen arvoiseksi? Artikkelikokoelmassa avataan kulttuuriperinnön käsitettä monipuolisesti ja innovatiivisesti. - - Tarkasteltavina ovat sekä aineellinen että aineeton kulttuuriperintö, joita tutkitaan etnologiatieteiden ja historiantutkimuksen kysymysten näkökulmasta. Teoksessa käsitellään myös kulttuuriperintöprosessia eli tapaa jolla kulttuuriperintöä määritetään paikallisen perinteen, muistin, vallan, rahan ja politiikan keinoin. (BTJ)

Folkloristiikka

Leea Virtanen: Suomalalinen kansanperinne
Pelimannimusiikki on siirtynyt festivaaleille, televisio on syrjäyttänyt sadunkertojat. Perinne on kadonnut - vai onko se vain muuttunut? Professori Leea Virtanen piirtää kirjassaan kokonaiskuvaa suomalaisesta perinteestä viime vuosisadalta nykypäivään. Hän kuvaa kansanperinteen keruuta, tutkimusta, alueellisia yhteisöjä ja perinteen muuttumista modernisoituvassa yhteiskunnassa. Ihmiselämän juhlahetkiin liittyvät tavat, kansanlaulut, leikit, kertomusperinne, kansanusko ja kansanlääkintä saavat omat lukunsa. Nykyiset perinteen muodot, vaikkapa seinäkirjoitukset ja kertomukset työpaikan kahvitauolla, asettuvat kohdalleen perinteen kentässä. Tämä alan yleisopas auttaa näkemään, miten perinne elää ja siirtyy ihmiseltä toiselle uusia merkityksiä saaden. (SKS)

Lue sarjan muut osat

Teksti: Riikka Utriainen, Espoonlahden kirjastot
Kuva: Unsplash.com