Biblioteket är för alla

Ett tryggt bibliotek för alla?

Biblioteken är på många sätt demokratins och jämlikhetens grundstenar i det finska samhället. Till biblioteksarbetets kärna hör bland annat stödjandet av medborgarfärdigheter, att försäkra människors tillgång till information och läsfrämjande. Dessa fina värden kan inte förverkligas utan ett tryggt biblioteksutrymme där alla olika slags människor upplever sig kunna vistas i fred utan diskriminering. Detta sker dock inte av sig själv utan det kräver arbete från oss alla – bibliotekspersonalen och kunderna.

Ifjol somras, ett halvt år innan dörrarna öppnades för allmänheten, startades projektet för det tryggare rummet på Ode. Målet var att kartlägga hurdant offentligt utrymme biblioteket är och hurdana saker med anknytning till säkerheten som kunderna oroas för. Det är omöjligt att åtgärda problemen om man inte först tagit reda på vilka problempunkterna är. Därför vände vi oss till de sakkunniga, det vill säga till er! 

Vi ordnade tre workshoppar: två pop-workshoppar för vuxna på Bibliotek 10 strax innan den stängdes slutgiltigt hösten 2018 och en workshop riktad till unga på Kampens Walkers-café. Workshopparna hade ca 85 deltagare. Dessutom ordnade vi en enkät där vem som helst kunde svara anonymt på webben under en månad. Vi fick ca 130 svar.

De frågor om säkerheten som man oroades för kom fram i diskussionerna och enkäten som klara teman. Saker som berusade kunder, högljudda personer, stora grupper, mörka vrår, wc-utrymmen, rasistiskt och annat diskriminerande uppförande från andra kunder förorsakade otrygghet och rädsla. Även beträffande väktare hade kunderna mycket att säga, både för och emot. En del upplevde att väktarnas närvaro ökade tryggheten, andra kände otrygghet på grund av väktarna. Framför allt kände företrädare för minoriteter att väktarna ökade rädslan.

Teman som talade för att öka tryggheten på biblioteket var till exempel könsneutrala wc-utrymmen (finns på Ode!), rena och avgiftsfria wc-utrymmen (finns också på Ode!), personal som ingriper vid trakasserier och störande uppförande, tillgängliga utrymmen och klara regler hur man bör bete sig på de olika utrymmena. Allra flest kommentarer erhölls beträffande personalens uppförande och attityd. En personal som syns och förhåller sig vänligt till alla kom fram som den klart viktigaste trygghetsskapande faktorn i rummet.

Det här var en glad nyhet även för Odes personal, eftersom det är en grej som vi själva kan direkt påverka genom vårt arbete, vårt uppförande och vår attityd!

Odes principer för det tryggare rummet, som byggts på basis av kundernas respons, är följande:

Likabehandling

Alla har rätt att vistas i biblioteket.  Att bara vara i biblioteket utan konkret mål är tillåtet och önskvärt. Rasism och diskriminering har ingen plats i biblioteket, kom ihåg detta också när du pratar.

Respekt

Bete dig så att alla kan trivas. Var och en får besöka biblioteket i fred. De rum som kan bokas finns till för lite större tillställningar.

Trivsel

Ode är vårt gemensamma vardagsrum. Var och en är ansvarig för att lokalerna är trivsamma och snygga, samt för sitt eget beteende. Vi ingriper vid osakligt beteende. 

Löfte

Personalen är här för din skull. Vi är ansvariga för säkerheten i  Ode – berätta för oss om någonting bekymrar dig. 

Text: Samu Eeve / Informatiker / Centrumbibliotek Ode
Bild: Tuomas Uusheimo