Användarregler för meröppna bibliotek i Helsingfors

1. Vad är ett meröppet bibliotek?

Ett meröppet bibliotek är ett bibliotek som kunden kan använda på egen hand utanför
bibliotekets egentliga öppetider. Ett meröppet bibliotek är ett bibliotek där man installerat ett system som gör det möjligt för kunden att använda biblioteket på egen hand. Kunden kommer in i biblioteket även utanför servicetiderna med sit Helmet-bibliotekskort och en giltig PIN-kod.

Meröppetbiblioteket utvidgar bibliotekets öppettider och tillgången till tjänster genom att göra lokalerna och materialet tillgängliga för kunderna även morgnar, kvällar och veckoslut. Under meröppetbibliotekets självbetjäningstider finns det ingen personal på plats på biblioteket.

Tiderna för meröppet och vilka tjänster som erbjuds finns på de olika meröppna bibliotekens webbplatser (www.helmet.f/bibliotek). Kontrollera även de biblioteksspecifika anvisningarna i biblioteket.

2. Vad kan jag göra på biblioteket när det är meröppet

Under meröppet kan man låna och returnera material, hämta reserveringar ur självbetjäningshyllan, läsa tidningar och arbeta. Du har tillgång till bibliotekets lokaler, material, kunddatorer och det öppna trådlösa nätet. Tjänster som förutsätter personal kan inte användas under meröppet.

3. Att logga in och lämna lokalerna

Varje kund ska logga in personligen, barn som följer med en vuxen till biblioteket utgör undantag. Kunden ska försäkra sig om att inga andra personer kommer in i fastigheten eller biblioteket då kunden kommer till eller lämnar lokalerna.

Skyltarna visar när meröppet börjar och slutar. Kunden ska lämna bibliotekslokalerna då meröppet upphör och biblioteket stänger.

I lokalerna finns teknisk övervakning, bl.a. kameraövervakning och passagekontroll. Att bli kvar i lokalerna utlöser et larm. Biblioteket fakturerar kunden för orsakade larm. Att bryta mot bibliotekets användarregler eller ordningslagen kan leda till att användningen av meröppet förhindras. Överträdelserna anmäls vid behov till polisen.

4. Ansvar och skyldigheter

För att få bli meröppetkund hos Helsingfors stadsbibliotek förutsäts ett Helmet-bibliotekskort
och en PIN-kod samt att kunden förbinder sig vid användarreglerna för meröppet och bibliotekets allmänna användningsregler (Helmet-bibliotekets användningsregler).

Varje användare är skyldig att ta hand om prydligheten, trivseln och säkerheten på biblioteket.

Enligt bibliotekslagen (1492/2016) ska biblioteksanvändaren uppträda korrekt i biblioteket. På störningar i bibliotekets verksamhet och äventyrandet av dess säkerhet tillämpas ordningslagen. Biblioteksanvändaren ska hantera det allmänna bibliotekets material och övriga egendom varsamt.

Under meröppet får inte sådana allmänna sammankomster eller ofentliga tillställningar som avses i lagen om sammankomster (530/1999) ordnas om dessa inte överenskommits separat med Helsingfors stadsbibliotek.

Kunden är skyldig att ersätta de materiella skador som denne orsakar. På orsakade skador tillämpas Helmet-bibliotekens användningsregler och lagen om allmänna bibliotek (1492/2016).

Kunden ansvarar för material som registrerats med dennes bibliotekskort. Om det förekommer problem med lån eller returnering av material ska oklarheterna redas ut under den egentliga öppetiden med personalen.

Biblioteket är en allmän plats där ordningslagen (612/2003) tillämpas. Med stöd av
ordningslagen är det under meröppet även bland annat förbjudet att:

  • använda rusmedel
  • störa ordningen t.ex. genom oljud
  • hota någon annan antingen fysiskt eller verbalt
     

5.I lokalerna finns inspelande passagekontroll och kameraövervakning

I biblioteken finns passagekontroll och kameraövervakning som utgör ett personregister som avses i dataskyddslagen (1050/2018). Registerbeskrivningen finns till påseende på biblioteket samt på sidan Biblioteksanvändare.