Jutaava kirjasto ja Helmet-lukuhaasteen logo

Helmets läsutmaningar finns nu också på nordsamiska

Helmets läsutmaning och Helmets lilla läsutmaning har nu publicerats också på nordsamiska. De har samtidigt anpassats till samesamfunden.

Helmets läsutmaning körde i gång i januari redan för femte gången. För att fira det internationella året för ursprungsbefolkningarnas språk publiceras läsutmaningen nu också på nordsamiska. Läsutmaningen är ett lekfullt läsprojekt som räcker hela året. Du får 50 olika sätt att hitta något nytt att läsa. Välkommen med på en upptäcktsfärd i litteraturen!

Läsutmaningen på nordsamiska har förverkligats av projektet Jutaava kirjasto vid Suomen Saamelaisen erikoiskirjasto (specialbiblioteket för samer i Finland). Projektet Jutaava kirjasto har som mål att skapa mera material på samiska till biblioteken, bokbussarna och webben inom sameområdet. Projektet vill främja läsningen av litteratur på samiska och användningen av det samiska språket genom att arrangera kulturella evenemang på samiska och producera nättjänster på samiska.

Vi har försökt göra utmaningen så mångsidig som möjligt så att den uppmuntrar och utmanar läsarna. Vi hoppas att både nya och erfarna deltagare har nöje av utmaningen hela året.  I utmaningen beaktas aktuella ämnen inom samesamfunden, samt historiska händelser. Vissa punkter har ändrats så att det går att hitta litteratur på nordsamiska. T.ex. har punkt 38 ”En bok som är förbjuden någonstans i världen” ändrats till ”boken har också utkommit som ljudbok”.

– Ingen vet om någon bok samiska skulle vara förbjuden i något land, därför gjorde vi den här förändringen, säger kulturproducent Minna Näkkäläjärvi från Jutaava kirjasto.

Det finns ett alternativ för den som upplever att 50 delutmaningar är för mycket. Helmets lilla läsutmaning är som namnet säger mindre, med 25 delutmaningar. Listan planeras speciellt med tanke på barn, men den är öppen för var och en, stor som liten.

Utmaning också för biblioteken

Minna Näkkäläjärvi berättar att man genom att översätta utmaningarna velat lyfta fram den nordsamiska litteraturen.

– Jag tänkte att det skulle vara trevligt att pröva på att utmana sig själv och andra att hitta också nordsamisk litteratur via Helmets läsutmaning. Helmets läsutmaning är lämpligt mångtydig och humoristisk. Medan jag översatte och anpassade utmaningen till nordsamisk litteratur fick jag redan några härliga aha-upplevelser.

– Helmets lilla läsutmaning passar för den som liksom jag är nybörjare när det gäller nordsamisk litteratur. Lilla utmaningen startade för mig på punkt tre (boken berättar om en plats där du har varit). Snart kommer vi att behandla boken i en virtuell läsecirkel. Det ska bli spännande att höra vad andra har tyckt om boken och vilken nästa bok blir.

Minna Näkkäläjärvi hoppas på feedback om utmaningen

– Jag skulle gärna vilka veta hur många som har antagit utmaningen. Har skolorna tagit fasta på utmaningen? Vad skulle passa i nästa års utmaning? Alldeles särskilt är jag intresserad av vilka böcker läsarna har gillat allra mest. Jag hoppas att det här blir ett årligt återkommande projekt och att det också kunde utvecklas till de övriga samiska språken.

Minna från Jutaava kirjasto önskar alla ett gott År för ursprungsbefolkningarnas språk!

Helmets läsutmaning 2019 på nordsamiska: helmet.fi/lohkanhastalus

 Helmets lilla läsutmaning 2019 på nordsamiska: helmet.fi/unnalohkanhastalus

***

Suomagielat Helmet-lohkanhástalus almmustahttojuvvo juo viđát geardde. Dán jagi lohkanhástalus maiddái davvisámegillii!

Helmet-lohkanhástalus álggahuvvui jagi 2015, ja máilmmeviidosaš álgoálbmotgielaid jagi gudnin dat almmustuvvá dál maiddái davvisámegillii. Lohkanhástalus lea leaikás lohkanprošeakta, mas don oaččut 50 sierralágan vugiin válljet alccet lohkamuša. Bures boahtin mielde girjjálašvuođa gelddolaš fearániidda!

Sámegielat lohkanhástalus ollašuhtto Suomas sámi spesiálagirjerádjosis Roavvenjárggas Johtti Girjerádju -prošeavttain. Johtti girjerádju prošeavtta ulbmil lea lasihit sámegiela geavaheami sámeguovllu girjerádjosiin, girjerádjobiillain ja interneahtta siidduin. Prošeakta ovddida sámegielat girjjálašvuođa lohkama ja sámegiela geavaheami, ordnemin sámekulturdáhpáhusaid ja –dilálašvuođaid sihke buvttadeamin sámegielat interneahttabálvalusaid.

Lohkanhástalusa leat geahččalan dahkat máŋggabealagin ja movttiidahttin, muhto seammás maid lohkkiide hástaleaddji vásáhussan. Ulbmil lea ahte sihke vásihan lohkkiin ja maiddái ođđa lohkkiin lea suohtas lohkat Helmet-hástalusa girjjiid miehtá jagi. Hástalusas leat váldán vuhtii ee. sámeservodaga áigeguovdilis áššiid ja historjjálaš dáhpáhusaid. Muhtin hástalusa čuoggaid leat šaddán heivehit, vai daidda gávdnoše davvisámegielat girjjálašvuohta.

Ovdamearkka dihte hástalusa čuoggá 38. Jossain päin maailmaa kielletty kirja lea heivehuvvon hápmái: ”Girji lea almmustuvvan maiddái jietnagirjin” . Ii leat goit gullon ahte sámegielat girjjit livčče mange riikkas leamašan gildojuvvon, de dánin dakkár rievdadus.

Jus 50 girjji girjelohkanhástalus orru leamen beare gáibideaddji, de mii fállat maid veahá álkit hástalusa. Unna Helmet-lohkanhástalus lea namas mielde unnit, 25 girjji lohkanhástalus. Unna Helmet-lohkanhástalusas girjjit leat oaivvilduvvon earenomážit mánáide, muhto maid rávesolbmot sáhttet njuiket mielde dán hástalussii.  

Lohkanhástalusa ulbmil lea fállat lohkkiide ođđa geahččanguovlluid, movttiidahttit ja heahkastuhttit. Lohkanhástalus lea buohkaide rabas bovdehus girjjálašvuođa máilbmái!

Hástalus maid girjerádjosiidda

Kulturbuvttadeaddji Minna Näkkäläjärvi muitala, ahte jorgalusain háliidit čalmmustahttit davvisámegielat girjjálašvuođa.

– Mun jurddahallen, ahte livččii gal oba suohtas, go sáhtálii hástit iežas ja maiddái earáid mielde gávdnat Helmet-hástalusa bokte davvisámegiel girjjiid. Helmet- hástalusa sáhttá dulkot nu mot alcces buoremusat heive ja das lea maiddái humor. Dallego mun jorgalin ja heivehin hástalusa jearaldagaid davvisámegielat girjjálašvuhtii, bessen juo vásihit somás ahá-jurdagiid.

– Unnit Helmet-hástalus heive bures sámegirjjálašvuođa lohkama easkaálgiide, dego munnjenai. Unna Helmet-hástalus álggii mus nummáris golbma (3. Girji muitala báikkis, gos don leat fitnan), ja fargga Sámi oahpahusguovddáža neahttalohkanbires beassatge gieđahallat justa dan girjji. Gelddolaš gullat, maid eará lohkkit leat jurddahallan girjji birra, ja maidhan lohkanbire čuovvovaččat áigu lohkat.

– Dát hástalus hástala sihkkarit maiddái  girjerádjosiid miehtá Suoma, go galget geahččalit gávdnat heivvolaš girjjiid lohkkiide. Livččii somá jus dán hástalusas šattašii jahkásaš árbevierru ja ahte hástalusa sáhtálii plánegoahtit earáge sámegielaide.

– Sávalin oažžut máhcahaga hástalusa birra: Man gallis leat váldán hástalusa vuostá? Leatgo skuvllat fáhten dán hástalusa? Ja maid boahtte jagi hástalussii sáhtálii váldit mielde? Erenomážit hálidit gullat, ahte mii hástalusa girjjiin bázii lohkki millii ja manin.

Johtti girjerádjobargi, Minna sávvá buohkaide buori ON álgoálbmotgielaid jagi!

Helmet-lohkanhástalus: helmet.fi/lohkanhastalus

Unna Helmet-lohkanhástalus: helmet.fi/unnalohkanhastalus

Lassedieđut/tillläggsinformation:

Kulturbuvttadeaddji/Kulturproducent Minna Näkkäläjärvi

tel. +358 16 322 21 77

email: minna.nakkalajarvi@rovaniemi.fi