Invånarna i Esboviken tog ivrigt ställning till framtiden för områdets bibliotek

Esbovikens bibliotekstjänster är inte på samma nivå som på Esbos övriga storområden. Situationen har behandlats i kulturnämnden redan två gånger tidigare år 2013. På våren 2014 flyttades beslutstagandet till hösten, till mötet som äger rum den 21 oktober. På samma gång kom man överens om att kartlägga så bra som möjligt Esbovikens invånares inställning till ärendet.

Invånarna engagerades med evenemang och webbenkät

I början av hösten ordnades en serie med totalt 12 evenemang för Esbovikens invånare på olika platser - på bibliotek, i köpcentrum Lippulaiva och i andra köpcentrum. Med evenemangen erbjöds invånarna möjligheten till grundliga diskussioner om biblioteksärenden. Möjligheten hur man kunde framföra sin åsikt informerade både på internet och via ett inbjudningskort som skickades hem per post.

Nätenkäten kunde besvaras både hemifrån och i samband av invånarevenemangen. Med enkäten samlade man in olika synvinklar på biblioteksnätverkets struktur, utrymmen, tjänster och samlingar i Esboviken. Det fanns ett skilt frågeformulär för barn.

Vem svarade?

Enkäten besvarades totalt av 1651 invånare, varav 67 % var kvinnor och 31 % män. Av dem var 89 % från Stor-Esboviken. 22 % de som svarade bodde i Stensvik och 29 % var bosatta i Sökö. 38 % av de som svarat på enkäten bodde annanstans på Esbovikens område. Sököbornas andel av svararna var klart större än befolkningsandelen och de som bodde annanstans i Esboviken var underrepresenterade. I barnens egen enkät fick man 147 svar. Flickornas andel av svaren var 67 % och pojkarnas 33 %. Majoriteten av de som svarat var 7-12 -åringar - den största gruppen av dem var 9-12 -åringar, vars andel var 47 %.

Enkätens resultat

Invånarnas åsikter fördelades mycket jämnt mellan anhängarna av de nuvarande utrymmena (51,4 %) och anhängarna av ett större och till tjänsterna mångsidigare bibliotek (48,6 %). De som bodde i närheten av de nuvarande biblioteken önskade att biblioteken skulle bevaras. De som bodde annanstans i Esboviken önskade ett nytt bibliotek på en lättåtkomlig plats med tanke på deras vardag.

De vuxna ansåg att bibliotekets öppethållningstider på vardagskvällar och veckoslut var viktiga. Man uppskattade personlig service. Man önskade undervisning av olika apparater och e-material. Man ville ha tillgängliga, välstädade och luftkonditionerade utrymmen. De unga ansågs behöva ett eget utrymme. Barnen ville att biblioteket ska vara hemtrevligt och att man ska få spela, läsa eller ”bara vara” där - till skillnad från skolan och hobbyn. De önskade nya spel snabbt efter att de kommit ut.

Tilläggsinformation:
Chefen för bibliotekstjänsterna Jaana Tyrni, tfn 050 330 1762, jaana.tyrni@espoo.fi